Zamów

Proces realizacji zamówienia
Po otrzymaniu Państwa zamówienia w ciągu kilku dni roboczych skontaktuje się z Państwem jeden z naszych projektantów, celem ustalenia, bądź potwierdzenia szczegółów projektu oraz przedstawienia dokładnej jego wyceny. Po tych wstępnych ustaleniach proszeni są Państwo o wniesienie opłaty za zamówienie. Po jej zaksięgowaniu na naszym rachunku bankowym otrzymają Państwo potwierdzenie dokonanej wpłaty a nasz projektant przystąpi do realizacji zamówienia. W ciągu 14 dni na podany adres mailowy przesłany zostanie wstępny projekt. Po zapoznaniu się z nim mają Państwo możliwość przedstawienia pomysłu ewentualnych poprawek i uwag. Prosimy również o dokładne sprawdzenie nadesłanych tekstów pod kątem ortograficznym i stylistycznym. Proszę zwrócić szczególną uwagę na błędy literowe, które mogły pojawić się przy wypełnianiu formularza zamówienia a nie zostały wtedy dostrzeżone. 
Po obustronnej akceptacji, projektant przystępuje do realizacji poprawek. Termin ich realizacji wynosi minimum 7 dni i jest zależny od stopnia ingerencji w projekt. Następnie gotowy projekt z naniesionymi poprawkami zostaje ponownie przesłany do Państwa drogą mailową celem ostatecznej akceptacji. Po otrzymaniu projektu, mają Państwo jeszcze możliwość wniesienia drobnych poprawek (np. rozmieszczenie tekstu, elementów graficznych, wielkość liter, charakter czcionki itp.). Na tym etapie prosimy o dokładne upewnienie się, że cały projekt spełnia Państwa oczekiwania oraz o odesłanie informacji o akceptacji końcowej wersji projektu. Po otrzymaniu Państwa akceptacji oraz uregulowaniu należności za wykonaną usługę, projektant przesyła Państwu drogą mailową gotowy do druku projekt oraz w przypadku zamówienia opcji z wydrukiem, drogą listową wydrukowany projekt. Do każdego zamówionego produktu dołączany jest dokument sprzedaży.

Czas realizacji zamówienia zależy od stopnia skomplikowania projektu. Standardowo wynosi on 3 - 5 tygodni, liczone od momentu zaksięgowania wpłaty na naszym rachunku bankowym do chwili otrzymania przez Państwa gotowego projektu.
Na wypadek sytuacji wyjątkowych oferujemy również usługę Ekspresowego Projektu, polegającą na przygotowaniu wstępnego projektu w skróconym czasie (do 3 dni, liczone od zaksięgowania należności na naszym rachunku bankowym). Koszt tej usługi wynosi dodatkowo 100 zł i płatny jest z góry - wraz z należnością za zamówienie. Zamówienia na Ekspresowy Projekt przyjmujemy telefonicznie pod numerem +48 692 520 062.
Zamówienia prosimy składać drogą mailową: mapkislubne@gmail.com; telefonicznie: +48 692 520 062 lub poprzez poniższy formularz zamówienia (wprowadzone dane będą wykorzystane jedynie do realizacji Państwa zamówienia i nie zostaną przekazane osobom trzecim).
Przed złożeniem zamówienia prosimy o zapoznanie się z naszym regulaminem, który znajdą Państwo poniżej formularza.
Regulamin
 
Informacje ogólne
 1. Zamówienia dokonywane są drogą mailową na adres: mapkislubne@gmail.com, telefonicznie na numer +48 692 520 062 lub poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie www.mapkislubne.blogspot.com.
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy zamawiającym, zwanym dalej Klientem a firmą Star-Graf Agnieszka Aurelia Marczak, zwaną dalej Projektantem, na wykonanie konkretnej usługi. 
 
Warunki realizacji projektu
 1. Projektant, po otrzymaniu zamówienia w ciągu kilku dni roboczych kontaktuje się z Klientem, celem ustalenia, bądź potwierdzenia szczegółów projektu oraz przedstawienia dokładnej jego wyceny.
 2. Po tych wstępnych ustaleniach, Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty za zamówiony projekt. Winna ona zostać uregulowana na rachunek bankowy Projektanta przed rozpoczęciem wykonywania zamówionej usługi. Realizacja projektu następuje po otrzymaniu należności za zamówienie.
 3. Brak opłaty za zamówienie w czasie 14 dni skutkuje jego unieważnieniem oraz rozwiązaniem umowy.
 4. Z uwagi na indywidualny charakter zamówień, opłata za realizację projektu nie podlega zwrotowi.
 5. Termin wykonania wstępnego projektu wynosi ok. 14 dni (licząc od dnia zaksięgowania należności na rachunku bankowym). Z przyczyn niezależnych od Projektanta może on ulec zmianie (np. w okresie nasilonej ilości zamówień). O ewentualnym wydłużeniu terminu realizacji zamówienia Klient zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną przed wniesieniem opłaty za zamówienie. Jeśli proponowany przez Projektanta nowy termin realizacji zamówienia nie satysfakcjonuje Klienta, wówczas może on odstąpić od umowy, nie ponosząc konsekwencji finansowych. W przypadku obustronnej akceptacji nowego terminu, współpraca jest dalej kontynuowana na warunkach ogólnych.
 6. Klient otrzymuje wstępny projekt zamawianej usługi drogą mailową. Po zapoznaniu się z projektem Klient ma możliwość przedstawienia pomysłu ewentualnych poprawek i uwag. Proszony jest on również o dokładne sprawdzenie nadesłanych tekstów pod kątem ortograficznym i stylistycznym. Szczególną uwagę należy zwrócić na błędy literowe, które mogły pojawić się przy wypełnianiu formularza zamówienia a nie zostały wtedy dostrzeżone. Ewentualne poprawki należy sprecyzować mailowo lub telefonicznie.
 7. Po obustronnej akceptacji, Projektant przystępuje do realizacji poprawek. Termin ich realizacji wynosi minimum 7 dni i jest zależny od stopnia ingerencji w projekt. Następnie gotowy projekt z naniesionymi poprawkami zostaje przesłany droga mailową do Klienta celem ostatecznej akceptacji. Po otrzymaniu projektu Klient ma jeszcze możliwość wniesienia drobnych poprawek (np. rozmieszczenie tekstu, elementów graficznych, wielkość liter, charakter czcionki itp.). Po naniesieniu ewentualnych zmian końcowy projekt ponownie przesyłany jest do Klienta drogą mailową celem ostatecznej akceptacji. Na tym etapie prosimy o dokładne upewnienie się, że cały projekt spełnia Państwa oczekiwania oraz o odesłanie informacji o akceptacji końcowej wersji projektu. Jakiekolwiek dalsze poprawki są możliwe jedynie za dodatkowa opłatą ustalaną na podstawie czasu pracy niezbędnego na ich wniesienie. Stawką obowiązującą jest 50 zł/1h.
 8. Po zaakceptowaniu projektu przez Klienta, Projektant przesyła drogą mailową gotowy do druku projekt oraz, w przypadku zamówienia opcji z wydrukiem, drogą listową wydrukowany projekt. Do każdego zamówienia dołączany jest dokument sprzedaży.
 9. Klient akceptując postanowienia Regulaminu, wyraża zgodę na otrzymanie dowodu zakupu/sprzedaży (faktury) drogą elektroniczną na wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail. Możliwe jest doręczenie dowodu zakupu w formie papierowej pod wskazany w formularzu zamówienia adres. Prośbę taką należy zgłosić Projektantowi w trakcie realizacji zamówienia.
 10. Na specjalne życzenie Klienta Projektant może zrealizować usługę Ekspresowego Projektu, polegającą na przygotowaniu wstępnego projektu w skróconym czasie (do 3 dni roboczych, liczone od zaksięgowania opłaty za zamówienie na koncie firmowym Projektanta). Koszt tej usługi wynosi 100 zł i płatny jest z góry (kwota doliczana jest do całości wartości zamówienia). W przypadku odstąpienia Klienta od umowy nie podlega ona zwrotowi.   

Projektant nie ingeruje w tekst nadesłany przez Klienta, nie sprawdza go pod względem poprawności ortograficznej i stylistycznej. Jakiekolwiek błędy w tekście nadesłanym przez Klienta należy zgłosić w formie poprawek do projektu. W przypadku wystąpienia błędów ortograficznych lub literowych z winy Projektanta, bezpłatnie dokona on niezbędnych poprawek.

 
Wydruk i dostawa
 1. Zamawiając projekt Klient ma możliwość zamówienia jego wydruku w wybranym formacie.
 2. Zamówienie wydruku dokonywane jest poprzez formularz zamówienia, wraz z zamówieniem projektu.
 3. Możliwe jest zamówienie wydruku w dowolnym późniejszym terminie (drogą mailową lub telefoniczną).
 4. Wydruk projektu odbywa się według cen, formatów, nakładów i rodzajów papieru określonych w cenniku, z którego Klient powinien wybrać interesujące go pozycje.
 5. Możliwy jest wydruk według indywidualnych specyfikacji (np. w innym formacie, na innym rodzaju papieru). Koszt takiego wydruku ustalany jest indywidualnie.
 6. Przyjęcie projektu do wydruku jest możliwe po wcześniejszym uregulowaniu całości należności za ten projekt i wydruk.
 7. Cena wydruku obejmuje również cenę dostawy Pocztą Polską. Zamówienie wysyłane jest przesyłką poleconą ekonomiczną. Klient otrzymuje drogą mailową numer nadania przesyłki, dzięki czemu ma możliwość jej śledzenia na stronie www Poczty Polskiej.
 8. Na życzenie Klienta istnieje możliwość przesłania wydruków kurierem DPD. Usługa ta jest płatna dodatkowo a jej koszt reguluje cennik wydruków.
 9. Niezależnie od wybranego dostawcy, przy odbiorze należy koniecznie sprawdzić czy otrzymana paczka nie nosi śladów uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania niezbędne jest wypełnienie protokołu szkody, jeszcze w obecności dostawcy. Jeżeli opakowanie nie nosi śladów uszkodzenia, natomiast zawartość przesyłki tak, prosimy o natychmiastowe poinformowanie nas o zaistniałej sytuacji. Materiały wysyłane przez nas są zawsze odpowiednio zabezpieczane, jednakże czasami, nie z naszej winy, mogą ulec uszkodzeniu w transporcie. W takiej sytuacji dochodzimy naszych roszczeń u dostawcy.     
  
Reklamacje
 1. W przypadku niezadowolenia z wykonanej usługi, Klientowi przysługuje możliwość złożenia reklamacji drogą mailową, listową lub telefoniczną.
 2. Termin złożenia reklamacji wynosi 21 dni od otrzymania przez Klienta ostatecznego, zaakceptowanego projektu (lub wydruku - w przypadku jego zamówienia).
 3. Reklamacji nie podlegają:
 • różnice w kolorze pomiędzy projektem widzianym na monitorze a tym wydrukowanym. Wynikają one z przyczyn technicznych. Wszystkie monitory komputerowe przedstawiają obraz w palecie barw RGB, natomiast druk odbywa się w barwach CMYK, stąd możliwe drobne różnice w kolorystyce
 • błędy w tekście nadesłanym przez Klienta np. ortograficzne i niezgłoszone do poprawekPostanowienia końcowe
 1. Projektant zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Regulaminem wiążącym dla Klienta jest ten obowiązujący w chwili złożenia zamówienia.
 2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Klienta z postanowień w nim zawartych, gdyż  zobowiązany on jest do zapoznania się z nim w chwili składania zamówienia. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 3. W sprawach nieregulowanych powyższym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
 4. Firma Star-Graf Agnieszka Aurelia Marczak zastrzega sobie prawo do publikacji przygotowanych przez siebie projektów oraz ich wykorzystania, z pominięciem danych osobowych Klientów.
 5. Dane osobowe Klientów są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia i nie są przekazywane osobom trzecim. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 6. Projekty tworzone i oferowane przez firmę Star-Graf Agnieszka Aurelia Marczak są jej własnością intelektualną i na tej podstawie chronione prawami autorskimi. Jakiekolwiek ich rozpowszechnianie, powielanie, edycja i próby odsprzedaży są surowo wzbronione i wymagają stosownych pozwoleń autora.